Kambing In English – Tagalog To English Translations

What Is “Kambing” In English? (Answers)

KAMBING IN ENGLISH – This article will teach you about the English translation of the word “kambing” based on the context of the sentence.

Kambing In English

There are several Filipino words that don’t have a direct translation in English, that’s why we need context in order to fully translate them.

What is “Kambing”?

“Kambing” is a Tagalog term that refers to a farm animal that is about the size of a sheep.

What is “Kambing” in English?

“Kambing” can be directly translated as “goat”. The use of this word, however, may depend on the context of the sentence.

Here are some example sentences:

  1. Sinabi ni Mark kay Leah na gawa sa gatas ng kambing ang keso na ito.
  2. Nakita ni Angela ang isang batang kambing sa likod ng kanyang bahay.
  3. Si Ben at Bob ay may mga kambing sa kanilang sakahan.
  4. Hindi alam ni Carla ang dahilan kung bakit namatay ang kanyang kambing.

In English, these sentences could be translated as:

  1. Mark told Leah that this cheese is made from goat’s milk.
  2. Angela saw a young goat at her backyard.
  3. Ben and Bob have goats at their farm.
  4. Carla didn’t know the reason why her goat died.

Thank you for visiting Newspapers.ph. You may express your reactions or thoughts in the comments section. Also, you may follow us on Facebook.

For other Tagalog-English translations, visit HERE.

Leave a Comment